Versie 1 juli 2016

Algemene voorwaarden Realmark

Artikel 1 Definities

1. Met het oog op deze algemene voorwaarden Realmark (hierna ten noemen: “Algemene Voorwaarden”) hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen die daar in lid 3 of de overeenkomst van opdracht en daarbij behorende bijlagen, zoals de SLA Kantoor- en Woningdossier en deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: “Overeenkomst”) aan toegeschreven worden (begrippen aanvullend met een hoofdletter aangeduid worden in deze Algemene Voorwaarden gedefinieerd).

2. De woorden “omvat” en “inclusief” bij het introduceren van een element of een lijst met elementen beperkt de betekenis van de woorden waarop het element of de lijst betrekking heeft niet tot dergelijke elementen of elementen van een vergelijkbare aard.

3. Definities:
a. “Diensten”: de diensten zoals omschreven in de Overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot de Woningdossier/Kantoordossier-applicatie.
b. “Eindgebruiker””: iedere medewerker van Opdrachtgever die de door Realmark geïmplementeerde software gebruikt.
c. “Kerngebruiker”: medewerker van Opdrachtgever die betrokken is bij de implementatie van het softwarepakket om het systeem en de processen op elkaar aan te laten sluiten en de eindgebruikers te trainen. Deze persoon maakt onderdeel uit van het implementatieteam van Opdrachtgever.
d. “Opdrachtgever”: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon, die handelt in een uitoefening van een beroep, die de Diensten afneemt van Realmark, of voornemens is Diensten af te nemen.
e. “Realmark”: Realmark, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1014 AK), Amsterdam aan de Transformatorweg 102.
f. “Partijen”: Realmark en opdrachtgever gezamenlijk, dan wel ieder van hen afzonderlijk.
g. “Producten”: producten, zoals maar niet beperkt tot bijvoorbeeld hardware of software en bijbehorende documentatie, die Realmark op grond van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever levert.
h. “Release”: nieuwe uitgave van de Woningdossier/Kantoordossier-applicatie of een andere Dienst, welke bestaat uit een applicatie, die andere functionaliteit en/of datastructuren bevat dan de voorgaande release.
i. “Systeemomgeving”: platform waarop de Dienst, zoals de Woningdossier/Kantoordossier-applicatie, draait, bestaande uit de apparatuur, het besturingssysteem en het netwerk.
j. “Vertrouwelijke Informatie”: de vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever over Realmark daaronder begrepen (i) informatie die schriftelijk als vertrouwelijk is aangeduid, (ii) informatie die niet algemeen toegankelijk is gemaakt door de Partij waarop de informatie betrekking heeft en/of waarvan de informatie afkomstig is, en/of waarvan het vertrouwelijke karakter bij de andere Partij redelijkerwijs bekend moet worden verondersteld.
k. “Woningdossier/Kantoordossier-applicatie”: Verzameling werkende Woningdossier- en Kantoordossiermodules inclusief de bijbehorende gegevensverzameling en de bijbehorende technische en gebruikersdocumentatie, inclusief de door REALMARK in beheer zijnde koppelingen naar andere applicaties.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij REALMARK Diensten, waaronder maar niet beperkt tot de Woningdossier/Kantoordossier-applicatie, van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert. Alle aanbiedingen en andere uitingen van REALMARK zijn vrijblijvend, tenzij door REALMARK schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Door ondertekening van de Overeenkomst met REALMARK verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene Voorwaarden van REALMARK en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

3. Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

4. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij REALMARK uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd met de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.

5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. REALMARK en de Opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 Totstandkoming Overeenkomst

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en Overeenkomsten waarbij REALMARK Diensten van welke aard en onder welke benaming dan ook aan Opdrachtgever levert. Alle aanbiedingen en andere uitingen van REALMARK zijn vrijblijvend, tenzij door REALMARK schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan REALMARK opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop REALMARK zijn aanbieding baseert.

3. Een Overeenkomst komt tot stand na aanbod en aanvaarding tussen REALMARK en de Opdrachtgever, waaronder het ondertekenen van de offerte of de Overeenkomst.

4. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst, vervangt deze alle andere Overeenkomsten die aan deze Overeenkomst vooraf zijn gegaan, alsmede de onderhandelingen en hetgeen betrekking heeft gehad bij de verwezenlijking van de Overeenkomst.

5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en REALMARK zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

1. REALMARK zal aan Opdrachtgever de in de Overeenkomst tussen Partijen bepaalde Diensten verrichten. Indien de Overeenkomst dat mede omvat zal REALMARK de in de Overeenkomst aangeduide Diensten, zoals de Woningdossier/Kantoordossier-applicatie, op de door REALMARK aangegeven Systeemomgeving te installeren. REALMARK is niet verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de Systeemomgeving van Opdrachtgever of die van derden.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijkheid voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de Diensten en de wijze waarop de resultaten van de Diensten worden ingezet.

3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan REALMARK aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan REALMARK worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan REALMARK zijn verstrekt, heeft REALMARK het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

4. REALMARK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat REALMARK is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor REALMARK kenbaar behoorde te zijn.

5. REALMARK verklaart dat de geleverde Diensten, waaronder maar niet beperkt tot de Woningdossier/-applicatie, vanaf de dag van levering van de Diensten, dan wel een andere ingangsdatum indien REALMARK die datum expliciet met Opdrachtgever is overeengekomen, goeddeels functioneert.

6. REALMARK zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijk vastgestelde afspraken en procedures. Alle Diensten van REALMARK worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Overeenkomst uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaalbaarheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.

7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan REALMARK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Indien door REALMARK of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

9. Indien Opdrachtgever de voor de uitvoering van de Overeenkomst door REALMARK nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet Overeenkomstig de afspraken ter beschikking van REALMARK stelt of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft REALMARK het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft REALMARK tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van REALMARK tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.

10. REALMARK zal de Opdrachtgever indien zij tot opschorting overgaat tijdig voorafgaand aan de opschorting, voor zover dit redelijkerwijs van REALMARK kan worden gevergd, op de hoogte stellen van het buiten gebruik stellen en/of beperking van gebruik van het geleverde Product of geleverde/te leveren Dienst.

11. REALMARK is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van REALMARK.

12. Opdrachtgever vrijwaart REALMARK voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5 Prijs en betaling

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd. Alle prijzen worden geacht te zijn vermeld in euro’s, tenzij expliciet anders schriftelijk is aangegeven. Opdrachtgever dient alle betalingen in euro’s te voldoen.

2. De Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag, voor de door REALMARK te leveren Dienst, te voldoen en wel binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.

3. Indien Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit deze Algemene Voorwaarden verschuldigde bedragen te voldoen.

4. Ter zake de door REALMARK verrichte Diensten en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren de relevante documenten en gegevens uit de administratie of systemen van REALMARK volledig bewijs op, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs.

5. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, geldt dat REALMARK gerechtigd is schriftelijk op een termijn van ten minste dertig (30) dagen de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden. Opdrachtgever komt zodanig recht tot opzegging echter niet toe indien tussen Partijen is overeengekomen dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen Partijen overeengekomen index of andere maatstaf.

6. Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Opdrachtgever binnen een door REALMARK te bepalen termijn na factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. REALMARK is echter wel bevoegd eventueel lopende werkzaamheden of te leveren Diensten tijdelijk te staken totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

7. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever in verzuim, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd en vijftig euro (€ 50,-) aan aanmaningskosten. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan REALMARK de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

8. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de Opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na facturering REALMARK hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen veertien (14) dagen na verzending voldaan moet worden.

Artikel 6 Vertrouwelijke informatie en overname personeel

1. Opdrachtgever en REALMARK dragen er zorg voor dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der Partijen als zodanig schriftelijk zijn bestempeld.

2. Elk der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst evenals één jaar na het einde daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, medewerkers van de andere Partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.

Artikel 7 Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Indien REALMARK dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Opdrachtgever REALMARK desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Opdrachtgever uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (“Wbp”).

2. Opdrachtgever vrijwaart REALMARK voor rechtsvorderingen van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de toepasselijke wet- of regelgeving verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever bewijst dat de handeling/tekortkoming/nalaten die aan de rechtsvordering ten grondslag liggen uitsluitend aan REALMARK toegerekend kan worden.

3. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door REALMARK verleende Dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. Opdrachtgever is de verantwoordelijke en staat er jegens REALMARK voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Opdrachtgever vrijwaart REALMARK tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

4. Indien REALMARK op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen Partijen schriftelijk overeengekomen. REALMARK staat er nooit voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

5. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is REALMARK gerechtigd Opdrachtgever toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. REALMARK is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Opdrachtgever behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan de Kerngebruiker kenbaar. REALMARK is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van REALMARK.

6. REALMARK zal na beëindiging van de Overeenkomst, voor zover van toepassing en indien mogelijk, de data van de Opdrachtgever verwijderen van het eigen netwerk. REALMARK is niet gehouden tot onderhoud van de Woningdossier/Kantoordossier-applicatie na beëindiging van de Overeenkomst. Op REALMARK rust geen verplichting de data in bewaring te houden tenzij wettelijk anders is bepaald.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken, Producten of Diensten blijven eigendom van REALMARK totdat alle bedragen die Opdrachtgever aan REALMARK op grond van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst verschuldigd is, volledig aan REALMARK zijn voldaan.

2. Rechten, waaronder mede begrepen gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Opdrachtgever verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever alle uit de tussen Partijen gesloten Overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien Partijen voor de verlening van een gebruiksrecht een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever zijn overeengekomen, komt aan Opdrachtgever het gebruiksrecht toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

3. REALMARK kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, Producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van REALMARK onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan REALMARK verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 9 Risico

1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, Producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van Opdrachtgever zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van REALMARK of hulppersonen van REALMARK zijn, draagt REALMARK het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst tussen partijen ontwikkelde of aan Opdrachtgever door REALMARK ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, broncodes evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij REALMARK, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden, Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

2. Indien REALMARK bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan middels een akte. REALMARK is dan tevens gerechtigd om een vergoeding aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen, overeenkomstig het voorgaande lid, dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van REALMARK niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, broncodes, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van REALMARK aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

5. Het is REALMARK te allen tijde toegestaan, ook indien de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, om technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Opdrachtgever nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

6. REALMARK vrijwaart Opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door REALMARK zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever REALMARK onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan REALMARK. Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan REALMARK verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan REALMARK ter beschikking gestelde materialen, danwel (ii) met wijzigingen die Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van REALMARK in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten aanbrengen.

7. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door REALMARK zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van REALMARK een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal REALMARK, indien mogelijk, zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van REALMARK is uitgesloten.

8. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan REALMARK van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Opdrachtgever vrijwaart REALMARK tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

9. Alle rechten, inclusief toepasselijke nevenrechten, met betrekking tot (combinaties van) woord- en/of beeldmerken of delen daarvan die door de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst ter beschikking zijn of worden gesteld in welke vorm dan ook berusten ongeacht de wijze waarop deze zijn gebruikt of opgeslagen, uitsluitend bij de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Voornoemde woord- en/of beeldmerken zullen door REALMARK niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld dan wel openbaar worden gemaakt, of anderszins benut worden dan uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 11 Gebruiksrecht

1. De Opdrachtgever en de Eindgebruiker verkrijgen uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden, Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van de Opdrachtgever tot verveelvoudiging van, programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan de Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden. .

2. Het gebruiksrecht omvat tevens het recht de bij de Diensten behorende technische en gebruiksdocumentatie te gebruiken.

3. Het gebruiksrecht op de Diensten wordt niet eerder van kracht dan nadat de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ondertekend dan wel de opdrachtbevestiging heeft geaccepteerd en schriftelijk of elektronisch de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden heeft geaccepteerd.

4. Krachtens deze Overeenkomst dient de Opdrachtgever:
a) er te allen tijde voor te zorgen dat de geïmplementeerde software, technische documentatie en gebruiksdocumentatie afdoende zijn beschermd tegen misbruik, beschadiging (waaronder begrepen beschadiging als gevolg van latenties zoals virussen, worms, trojan horses, logic bombs, etc.), diefstal of vernietiging door wie dan ook;
b) te verhinderen dat een niet bevoegd persoon, anders dan de Eindgebruiker of Kerngebruiker, voor zover op grond van de Overeenkomst toegestaan, de software en/of de documentatie verspreidt, kopieert, reproduceert, vertaalt, aanpast, ontleedt, decompileert, namaakt, wijzigt, reconstrueert, daartoe toegang heeft, dan wel op andere wijze verveelvoudigt of bewerkt;
c) REALMARK onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle bijzonderheden met betrekking tot het ongeautoriseerde toegang, ongeoorloofd kopiëren, wijzigen of gebruiken van de Software en/of de documentatie.

5. De Opdrachtgever is er zelf volledig verantwoordelijk voor dat de geïmplementeerde software correcte en correct geformatteerde gegevens ontvangt van alle software en hardware waarmee gegevens met de Software worden uitgewisseld of waardoor gegevens aan de Software worden aangeboden.

Artikel 12 REALMARK-supportdesk

1. REALMARK beschikt over een supportdesk welke bereikbaar is vierentwintig (24) uur per dag, zeven (7) dagen per week op het e-mailadres: support@REALMARK.nl. Reacties op e-mails worden verstuurd gedurende werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 08:30 uur tot 17:30 uur.

2. De supportdesk is ook telefonisch bereikbaar gedurende werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 08:30 uur tot 17:30 uur op 020 700 8202.

3. Support mag slechts worden aangevraagd door de contactpersoon/contactpersonen die Opdrachtgever aanwijst. De Eindgebruiker dient zich met vragen te wenden tot deze contactpersoon/contactpersonen.

4. REALMARK levert de support overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden vermeld in de Service Level Agreement van de desbetreffende Dienst.

5. Indien blijkt dat de Opdrachtgever geen recht had op support of indien blijkt dat de handeling niet onder de reikwijdte van support valt, kan REALMARK de kosten van de geboden Support doorbereken aan de Opdrachtgever tegen de dan geldende prijzen en is de Opdrachtgever de doorberekende prijs aan REALMARK verschuldigd.

Artikel 13 Onderhoud

1. Het onderhoud omvat het naar beste vermogen van REALMARK opsporen en herstellen van alle door de Opdrachtgever aan REALMARK gemelde onvolkomenheden in de geïmplementeerde software, zoals bugs.

2. Alle onderhoudsdiensten worden standaard verricht op Werkdagen tussen 08.30 en 17:30. Daarnaast zijn andere dan wel ruimere openingstijden mogelijk. REALMARK zal de Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte stellen.

3. REALMARK zal regelmatig een back-up te maken van alle gegevensbestanden die met behulp van de geïmplementeerde software worden gegenereerd, gebruikt en/of toegepast.

4. REALMARK voert het onderhoud overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden vermeld in de Service Level Agreement van de desbetreffende Dienst.

5. REALMARK kan van de Opdrachtgever eisen dat hij zijn computersysteem aanpast aan de nieuwe systeemeisen zoals door REALMARK aangegeven in verband met toegenomen functionaliteit of hogere eisen van Releases van de geïmplementeerde software. Indien de Opdrachtgever verzuimt om aan deze nieuwe systeemeisen te voldoen en desalniettemin gebruik maakt van de software, is REALMARK op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 14 Levering en levertermijnen

1. De door REALMARK te leveren Producten worden geleverd binnen een termijn en op een wijze zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.

1. REALMARK heeft, tenzij niet anders is bepaald in de Overeenkomst, aan haar leveringsverplichtingen in verband met de levering van Producten voldaan, indien de Producten voor verzending gereed zijn en klaar staan om te worden opgehaald, hetzij op de afgesproken plaats aan de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, zulks afhankelijk van hetgeen in de Overeenkomst is bepaald. Indien levering geschiedt door middel van elektronische transmissie, wordt levering geacht te hebben plaats gevonden zodra Opdrachtgever in het bezit is van een verzendbewijs.

2. Alle door REALMARK genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door REALMARK genoemde of tussen Partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de REALMARK niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. REALMARK spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen.

3. REALMARK is niet gebonden aan een (leverings)termijn of (oplever)datum, indicatief of niet, die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden.

4. REALMARK is voorts niet gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Partijen zullen als een overschrijding van enige termijn dreigt, in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken en zo mogelijk een nieuwe planning afspreken waarop deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing zijn.

5. De enkele overschrijding van een door REALMARK genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt REALMARK niet in verzuim. Opdrachtgever dient in alle gevallen REALMARK schriftelijk in gebreke te stellen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten en een redelijke termijn te bevatten, zodat REALMARK in de gelegenheid wordt gesteld om adequaat te reageren. Een redelijke termijn bedraagt in elke geval veertien (14) dagen.

Artikel 15 Reclames Producten

1. Binnen veertien (14) dagen na levering dient Opdrachtgever REALMARK schriftelijk in kennis te hebben gesteld van enige defecten of gebreken in de Producten, onder opgave van alle mogelijke details, dan wel van enige onvolledigheid. Bij overschrijding van deze termijn is REALMARK niet gehouden de reclame in behandeling te nemen.

2. Reclames als in het voorgaande lid bedoelt, schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op en geven Opdrachtgever ook niet het recht om tot verrekening over te gaan.

3. Opdrachtgever heeft bij ontvangst van de Goederen een onderzoeksplicht om te onderzoeken of
de Goederen geschikt zijn. Opdrachtgever verplicht zich om de Goederen binnen vierentwintig (24) uur te testen of deze inderdaad in een gebruikersomgeving kunnen worden toegepast. Het is voor rekening en risico van de Opdrachtgever als de Goederen niet binnen de termijn worden getest.

Artikel 16 Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst voor het leveren van Diensten wordt aangegaan voor een periode van een (1) jaar tenzij Partijen hier in de Overeenkomst vanaf wijken. De Overeenkomst wordt elk jaar stilzwijgend verlengd met een periode van een (1) jaar, tenzij de Overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd door een Partij met in acht name van een (1) maand.

2. De overeenkomst tot het leveren van Producten kent geen looptijd en is een eenmalige verbintenis.

Artikel 17 Ontbinding en opzegging

1. Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere Partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Een redelijke termijn bedraagt in alle gevallen minimaal veertien (14) dagen.

2. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 17.1 reeds Diensten op grond van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze Diensten en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Opdrachtgever bewijst dat REALMARK ten aanzien van het wezenlijke deel van die Diensten in verzuim is.

3. Bedragen die REALMARK vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

4. Indien een Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen Partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen van drie (3) maanden. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

5. Elk der Partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien de andere Partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd, indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever wijzigt. REALMARK is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Opdrachtgever vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke van rechtswege.

Artikel 18 Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van REALMARK wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen verplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen netto prijs (excl. BTW) voor het jaar waarin de schade is ontstaan of de eventuele uitkering van de verzekeraar van REALMARK. Deze beperking van aansprakelijkheid is van Overeenkomstige toepassing op de in artikel 10.6 van deze Algemene Voorwaarden.

2. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

3. De aansprakelijkheid van REALMARK voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan REALMARK voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan REALMARK voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van REALMARK wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

4. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van REALMARK, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van REALMARK uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden geheel onverlet.

5. De in artikel 18.1 tot en met 18.4 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van REALMARK.

6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij REALMARK meldt, doch uiterlijk binnen twee (2) maanden. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen REALMARK vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

7. Opdrachtgever vrijwaart REALMARK voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door REALMARK geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, tenzij en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

8. Opdrachtgever vrijwaart REALMARK voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van REALMARK.

9. REALMARK is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat in de te leveren Dienst van de Opdrachtgever is aangebracht of anderszins is verwerkt.

10. De opdrachtgever dient REALMARK terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door REALMARK geleden schade.

11. REALMARK is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde Dienst of geleverde Product in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

12. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan REALMARK zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. REALMARK is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door REALMARK worden ingeschakeld.

Artikel 19 Overmacht

1. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van REALMARK, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever aan REALMARK zijn voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan REALMARK is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog, (viii) werkbezetting, (ix) staking, (x) algemene vervoersproblemen en (xi) de onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

2. Indien een overmachtssituatie langer dan dertig (30) dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 20 Meerwerk

1. Indien REALMARK op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere Diensten heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of Diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of Diensten door Opdrachtgever worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke tarieven van REALMARK. REALMARK is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke Overeenkomst wordt gesloten.

2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of Diensten als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en REALMARK kunnen worden beïnvloed of gewijzigd. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst. Partijen zullen in goed overleg een nieuwe planning opstellen met in acht name van het meerwerk. Artikel 14 is onverkort van toepassing op deze planning

Artikel 21 Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Opdrachtgever en REALMARK zijn niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

2. REALMARK is wel gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

Artikel 22 Toepasselijk recht en geschillen

1. De Overeenkomsten tussen REALMARK en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

2. De geschillen die ontstaan terzake deze voorwaarden of de Overeenkomst worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.